fbpx

Sadarbība

LAKRS sadarbībai valsts mērogā velta ļoti daudz uzmanības un resursu, jo tikai sadarbība ļauj mums vienoties un virzīties uz priekšu mūsu kopējā mērķa – cilvēka un kopumā valsts labklājības izaugsmei.

Pirmkārt, LAKRS esot Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācija solidarizējas un sadarbojas ar citām divdesmit profesionālajām arodbiedrībām, lai pārstāvētu un aizstāvētu savu biedru intereses un tiesības, veidotu lielāku ietekmi uz sociālekonomiskajiem procesiem valstī.

Otrkārt, LAKRS sadarbojas ar uzņēmumu darbinieku darba devējiem, darba devēju organizācijām, to apvienībām (asociācijām) slēdzot darba koplīgumus, vienošanās, ģenerālvienošanās. Īpaši svarīgi ir konstruktīvi sadarboties, lai mērķtiecīgi mīkstinātu pretrunas. Tās ir attiecības, kuru pamatā ir kopīgs atzinums, ka tās ir savstarpēji arī atkarīgas viena no otras.

Treškārt, LAKRS sadarbojas ar valdību, to pārstāvētām ministrijām slēdzot darba koplīgumus tur, kur ir LAKRS biedri. Tāpat mūsu pārstāvji piedalās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes NTSP darbā, to apakšpadomēs:

 • Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome;
 • Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome;
 • Sabiedriskās drošības lietu trīspusējās apakšpadome;
 • Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome;
 • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome;
 • Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome.

Sadarbības partneri

Valsts nozaru līmenī

Sadarbība ar arodbiedrībām:

 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība LBAS www.lbas.lv

Sadarbība ar sociālajiem partneriem:

 • Biedrība „Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA)”
 • Biedrība „Autopārvadātāju asociācija Latvijas Auto” www.latauto.lv
 • Latvijas siltumuzņēmumu asociācija www.lsua.lv
 • Latvijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu asociācija www.lasua.lv
 • Latvijas Ūdensapgādes un Kanalizācijas uzņēmumu asociācija LŪKA

Starptautiskās sadarbības partneri

IUF
Starptautiska arodbiedrību Federācija,kas apvieno un pārstāv darba ņēmējus visā pasaulē, kuri nodarbināti

 • lauksaimniecībā
 • pārtikas ražošanā
 • viesnīcās, restorānos un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos
 • tabakas pārstrādes uzņēmumos.

www.iuf.org

IUF ir apvienojušās 336 arodbiedrības no 120 pasaules valstīm un tā pārstāv vairāk nekā 12 miljonus darba ņēmēju. IUF galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē. No tās dibināšanas 1920. gadā – tās vadošais princips ir bijis – starptautiskā solidaritāte. Šis princips ir īstenots:

 • ieviešot solidaritātes principus katrā savienības ķēdes posmā
 • veicot globāla mēroga pasākumus, lai aizstāvētu cilvēku, demokrātiju, arodbiedrību tiesības

EFFAT
Eiropas Pārtikas, Lauksaimniecības un Tūrisma darbinieku arodbiedrību Federācija Dibināta 2000.gadā, tajā apvienojušās 120 dalīborganizācijas, ietver 2,6 miljonu apvienību un pārstāv darbiniekus visās lauksaimniecības jomās, pārtikas ražošanā un tai radniecīgās industrijās, kā arī viesnīcu, restorānu, piegādes un tūrisma sektorā.

Tā ir ETUC ( Eiropas Arodbiedrību confederācijas) un IUF biedre. EFFAT pārstāv savus biedrus visās ES institūcijās: Eiropas Padomē, Eiropas Parlamentā, Eiropas Komisijā, Ekonomiskajā un Sociālajā komitejās u.c.

www.effat.org

ETUC

Eiropas arodbiedrību konfederācija Pārstāv 60 miljonus biedru. Augstākais lēmējorgāns – kongress.

www.etuc.org

PSI
Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu Internacionāle apvieno 600 sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības visā pasaulē un pārstāv vairāk kā 20 miljonus šīs nozares darba ņēmējus 160 pasaules valstīs. Vadības programma tiek pieņemta Kongresā.

www.world-psi.org

EPSU
Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību savienība, dibināta 1978. gadā.

EPSU darbojas 209 sabiedriskos sektoros apvienojušos dalīborganizāciju vārdā, kuras pārstāv 8 miljonus arodbiedrības biedru 36 Eiropas valstīs. EPSU mērķis ir sadarboties un vienoties visos aspektos, kas saistīti ar nodarbinātajiem vietējās, reģionālās un nacionālā līmeņa pašvaldībās un vadības srtuktūrās un uzņēmumos, kas nodrošina sabiedrību ar gāzes, elektroenerģijas, ūdens piegādes, medicīnas, vides aizsargājušiem un sociālā servisa u.c. pakalpojumiem. EPSU ir nodibinātas un darbojas sekojošas pastāvīgas komisijas:

 • Nacionālā un Eiropas administrācija
 • Vietējā un reģionālā pašvaldība
 • Sociālie un medicīnas pakalpojumi
 • Komunālie pakalpojumi

Starp Ģenerālajām asamblejām darbojas Rīcības komiteja un EPSU tutpmāko gadu vadības programma ietver dialogu starp uzņemējiem un arodbiedrībām par darba ņēmēju darba apstākļiem,pensijām, līdztiesību un Eiropas Savienības paplašināšanās iespējām.

www.epsu.org

ETF
Eiropas Transporta darbinieku arodbiedrību Federācija, dibinātā 1999.gadā.

ETF ir Eiropas līmeņa sociālā dialoga partneris visos transporta sektoros. Tajā apvienojušās apmēram 200 Transporta darbinieku arodbiedrības, kas pārstāv vairāk kā 2,8 miljonus darba ņēmēju no 40 Eiropas valstīm : ES valstīm , Eiropas ekonomiskās zonas ( Šveice , Norvēģija) un Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Tā pārstāv transporta darbinieku intereses visās Eiropas un ES institūcijās (Eiropas komisijā, ES Parlamentā, Minisrtu Padomēs,Reģionālajās komitejās u.c. ).
ETF darbojas 8 sekcijas:

 • Dzelzceļa
 • Ceļu transporta
 • Upju kuģniecības
 • Ostas strādnieku
 • Jūrnieku
 • Zivsaimniecības
 • Civilās aviācijas
 • Tūrisma pakalpojumu

ETF pārvaldes orgāni : Kongress, Izpildkomiteja (49 pers.), rīcības komiteja (8 pers.) ETF ir ETUC (Eiropas Arodbiedrību Konfederācijas) Eiropas Transporta Industrijas Federācija.

www.etf-europe.org

ITF
Starptautiskā transporta darbinieku Federācija ITF ir apvienojušās 570 arodbiedrības no 132 pasaules valstīm un tā pārstāv apmēram 5 miljonu darba ņēmēju intereses.ITF tika dibināta 1896.gadā Londonā. Tās dibinātāji bija Eiropas jūrnieku un ostas srtādnieku arodbiedrību vadītāji un apvienošanās mērķis bija cīņa ar streiklaužiem.

Mūsdienās tā apvieno: Kuģniecības, ostu , dzelzceļa, kravas un pasažieru pārvadājumu ceļu transporta, upju transporta, zvejniecības, tūrisma un civilās aviācijas darba ņēmējus.
Starptautiskā Transporta darbinieku Federācija pārstāv savus biedrus pasaules līmenī un tās darbība ir virzīta, lai izplatītu neatkarīgu un demokrātisku arodbiedrības kustību, kā arī,lai īstenotu cilvēktiesību un arodbiedrību tiesību aizstāvību. Tā iestājas pret jebkura veida totalitārismu, agresiju un diskrimināciju.
ITF ir Starptautiskās brīvo Arodbiedrību konfederācijas dalīborganizācija.

www.itf.org.uk