fbpx

Struktūra

KONGRESS

Kas ir kongress?
Kongress ir LAKRS biedru augstākā lēmējinstitūcija un tiek sasaukts katru piekto gadu.

Kas ievēl kongresa delegātus?
Delegātus ievēl biedru pilnvarotie pārstāvji pēc Padomes noteiktās pārstāvniecības normas ņemot vērā, lai tiktu pārstāvēti visi novadi un pilsētas.

Ko lemj kongress?
Kongress ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto delegātu skaita – statūti, rīcības programma, vēlēšanas u.c. arodbiedrībai svarīgus jautājumus. Kongress ievēl priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomi un revīzijas komisiju.

PADOME

Kas ir padome?
Padome ir augstākā institūcija, kas kongresu starplaikos un izlemj visus svarīgākos jautājumus, izņemot tos, kuri ir vienīgi kongresa kompetencē.

Ko lemj padome?
Padome ievēl valdi. Katru gadu apstiprina budžetu un vērtē tā izpildi. Pieņem lēmumus, kas izriet no kongresā pieņemtās rīcības programmas un citiem lēmumiem. Sasauc kongresu, nosaka pārstāvniecību, veic nebūtiskus grozījumus statūtos.

Kāds ir padomes sastāvs?
Padomes skaitlisko sastāvu nosaka kongress, ņemot vērā, lai tiktu pārstāvēti pēc iespējas visi novadi un pilsētas.

VALDE

Kas veido valdi?
Valdi ievēl padome un to veido pēc sektorālā pārstāvniecības principa.

Kas vada valdes sēdi?
Valdes darbu vada LAKRS priekšsēdētājs, viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieks.

Ko lemj valde?
Valde realizē kongresā un padomē pieņemtos lēmumus. Koordinē arodorganizāciju darbību. Apstiprina strukturālo institūciju darbības noteikumus. Nodrošina budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu. Lemj par attieksmi pret valsts normatīvo aktu projektiem. Virza pārstāvjus dažādām padomēm, darba grupām un komisijām. Valde veido un apstiprina algota biroja struktūru un funkcijas.

REVĪZIJAS KOMISIJA

Kas ir revīzijas komisija?
Tā ir patstāvīga un neatkarīga institūcija, kuru ievēl kongresā uz pilnvaru laika un atskaitās tikai kongresam.

Kas nevar būt par revīzijas komisijas locekli?
Par revīzijas komisijas locekli nevar tikt ievēlēti padomes locekļi un biroja algoti darbinieki.

Kā strādā revīzijas komisija?
Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, ko apstiprina padome.

ARODORGANIZĀCIJAS

Kas ir arodorganizācija?
Tā ir arodbiedrības uzbūves pamatvienība, kas darbojas saskaņā ar arodbiedrības statūtiem. Tā tiek veidota pēc darba vietu vai teritoriālā principa.

Kas ir arodorganizācijas augstākā institūcija?
Tās augstākā institūcija ir biedru sapulce.

Kādi ir tās galvenie uzdevumi?
Arodorganizācijai, tās pārstāvjiem galvenie uzdevumi ir apkopot biedru intereses, problēmas un sadarbībā ar LAKRS biroju sagatavot, apspriest un noslēgt darba koplīgumu. To periodiski pārskatīt ar mērķi uzlabot biedru sociālekonomiskās garantijas. Sekot un sadarboties, lai tiktu ievērotas biedru tiesības un intereses darba vietā.

SEKTORI

Kas ir sektori?
Sektori arodbiedrībā tiek veidoti ar mērķi apvienot biedrus, apkopot un virzīt to sociālekonomiskās intereses nozaru, apakšnozaru griezumā sadarbībai un ģenerālvienošanās, citu vienošanās slēgšanai ar profesionālajām nozaru darba devēju organizācijām.

Kādi sektori ir LAKRS?
LAKRS biedri kopējai rīcībai ir izveidojuši piecus sektorus.

  • KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
  • TRANSPORTS UN LOĢISTIKA
  • VALSTS PĀRVALDE UN PAŠVALDĪBAS
  • VIESNĪCAS UN RESTORĀNI
  • SERVISS UN RAŽOTNES

NODAĻAS

Kas ir nodaļas?
Nodaļas var veidot LAKRS biedri pēc teritoriālā principa neatkarīgi no tā, ka viņiem ir izveidotas arodorganizācijas pēc darba vietu principa.

Kāds ir to veidošanas mērķis?
Galvenais to mērķis ir interešu apkopošana un to virzīšana pašvaldībām, reģionālajām darba devēju organizācijām sadarbojoties un slēdzot vienošanās.