fbpx

Mērķi un uzdevumi

Arodbiedrības mērķus un uzdevumus nosaka kongresā pieņemtie statūti un rīcības programma, kā arī attiecīgi pieņemtie padomes un valdes lēmumi, ko realizē arodbiedrības LAKRS birojs.

Darba tiesības

Arodbiedrības mērķis – tiesiski aizsargāti biedri un sakārtota darba tiesiskā vide. Lai realizētu šo mērķi arodbiedrība nodrošina ikvienam biedram:

 • pieejamas darba tiesiskās bezmaksas juridiskās konsultācijas;
 • aizstāvam un pārstāvam savu biedru tiesības un intereses sarunās ar darba devējiem, darba strīdu komisijās un tiesās;
 • slēdzam darba koplīgumus darba vietās, ģenerālvienošanās nozares līmenī par darba samaksas, nodarbinātības, darba aizsardzības un citiem darba apstākļu nosacījumiem un sociālekonomiskajām interesēm mūsu biedriem;
 • sniedzam informāciju un izglītojam darba tiesību jautājumos;
 • sadarbojoties ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, tās dalīborganizācijām strādājam pie darba tiesību normatīvo aktu projektiem, lai tie būtu darba ņēmēju likumīgās interesēs.

Darba drošība

Arodbiedrības mērķis – droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi darba vietās mūsu biedriem. Šajā sakarā arodbiedrība:

 • slēdz darba koplīgumus, īpašu vērību veltot darba drošības pasākumu plānu sagatavošanai un realizācijai no darba devēju puses;
 • seko vides risku novērtējumiem darba vietās;
 • sekmē uzticības personu darba aizsardzībā ievēlēšanu un to apmācību;
 • konsultē biedrus, izskata viņu sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem darba drošības jomā un iesniedz prasības darba devējiem to novēršanai.

Sociālekonomiskie jautājumi

Arodbiedrības mērķis – sakārtota sociālās drošības sistēma, godīga nodokļu politikas, kas stimulē darbinieku – arodbiedrības biedru strādāt savai, savas ģimenes un valsts labklājībai kopumā.
Lai sniegtu šo mērķi arodbiedrība:

 • sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un sociālajiem partneriem strādā pie normatīvo aktu projektiem NTSP, tās apakšpadomēs;
 • ņemot vērā biedru likumīgās intereses sagatavo, apkopo un iesniedz priekšlikumus projektiem;
 • LBAS ietvaros piedalās vienošanās projektu un prasību sagatavošanā politiskajām partijām, Saeimai un valdībai;
 • nepieciešamības gadījumā organizē masveida kampaņas un protesta akcijas savu biedru likumīgo prasību ievērošanā;
 • konsultē biedrus par viņu tiesībām uz sociālās nodrošinātības garantijām, nodokļiem u.c. sociālekonomiskiem jautājumiem.