fbpx

Starptautiskā sadarbība

P S I – Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu Internacionāle

PSI ir pasaules darbinieku arodbiedrību federācija, kas apvieno 650 sabiedrisko pakalpojumu (veselības un sociālā aprūpes, valsts, pašvaldības, sabiedrisko pakalpojumu un komunālo pakalpojumu) darbinieku arodbiedrības visā pasaulē un pārstāv vairāk kā 20 miljonus šīs nozares darba ņēmējus 154 pasaules valstīs.

PSI pastāv par cilvēktiesībām, aizstāvot sociālo taisnīgumu un veicinot vispārēju piekļuvi kvalitatīviem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Organizācija veicina pieejamus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus jebkurā pasaules vietā. 2/3 no kopējiem biedriem ir sievietes, nodarbinātas sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu, centrālo valdība, un komunālo pakalpojumu nozarēs.

Federācija strādā ar Apvienoto Nāciju sistēmu, sadarbojoties ar darba, pilsoniskās sabiedrības un citām organizācijām. Tā prezentē sabiedrisko sektoru Starptautiskajām darba organizācijām un citām ANO struktūrām, Pasaules Bankai un reģionālajām attīstības bankām, Starptautiskajam Valūtas fondam, Pasaules Tirdzniecības organizācijai u.c. iestādēm.  PSI sadarbojas ar radniecīgām arodbiedrībām, lai aizsargātu un pastiprinātu darba ņēmēju tiesības, tostarp arī brīvību iestāties arodbiedrībā, kopīgi noslēgt darījumus un citas tiesības, tostarp dzimumu līdztiesības, taisnīgumu un daudzveidību.

PSI cieši sadarbojas ar ITUC-Starptautisko Arodbiedrību konfederāciju – un citām Eiropas Savienības federācijas, jo īpaši ar Starptautiskās Izglītības un Eiropas sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācijām. Kampaņas vērstas uz to, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Tās ietver ciešu sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, valstu valdībām, patērētāju pārstāvjiem, sabiedriskām organizācijām un NVO.

PSI solidaritāte un arodbiedrību attīstības projekti palīdz apvienot savienības, nodrošinot apmācības un atbalsta iespēju attīstīšanu īpaši valstīs, kur arodbiedrības cīnās par savu atzīšanu.

PSI vēlas:

 • Kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus visiem;
 • Savienības tiesības visiem sabiedrisko pakalpojumu darbiniekiem;
 • Dzimumu līdztiesību un darba kapitālu visiem;
 • Sabiedrības alternatīvas pakalpojumu privatizācijai;
 • Spēcīgu un vienotu arodbiedrību kustību;
 • Sociālo taisnīgumu darbavietās;
 • Nabadzības samazināšanu un parādu atvieglojumus.

Kā PSI darbojas?

PSI starptautiskais birojs atrodas Ženēvā, savukārt reģionālās bāzes atrodas: Barbadosā, Beļģijā, Brazīlijā, Čīlē, Kolumbijā, Kostarikā, Čehijas Republikā, Indijā, Japānā, Libānā, Singapūrā, Jaunzēlandē, Rumānijā, Krievijā, Dienvidāfrikā, Togo, Ukrainā un ASV.

PSI filiāļu pārstāvji tiekas Kongresā, reizi piecos gados. Izstrādā rīcības programmu, kas ir par pamatu visam PSI darbam. Kongresā arī ievēl valde. Tajā darbojas arī aktīva sieviešu komiteja pasaules, reģionālā un apakšreģionālā līmenī un visā lēmumu pieņemšanas struktūrā pamatojas uz dzimumu līdzsvaru.

PSI strādā sešās oficiālās valodās:

Angļu, franču, vācu, japāņu, spāņu un zviedru valodā.

Vairāk info: www.world-psi.org

E P S U Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību savienība.

Eiropas līmeņa sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību savienība tika izveidota 1978. gadā. EPSU ir lielākā Eiropas arodbiedrību konfederācijas ETUC dalīborganizācija, kurā apvienojušies ap 8 miljoni sabiedrisko pakalpojumu darbiniekus no vairāk nekā 265 arodbiedrībām 36 Eiropas valstīs.

EPSU turpmāko gadu vadības programma ietver dialogu starp uzņēmējiem un arodbiedrībām par darba ņēmēju darba apstākļiem, pensijām, līdztiesību un pieaugošo jauniešu bezdarbu, kā arī krīzes seku likvidēšanu.

EPSU mērķis ir sadarboties un vienoties visos aspektos, kas saistīti darbiniekiem vietējās, reģionālās un nacionālā līmeņa pašvaldībās un vadības struktūrās un uzņēmumos, kas nodrošina sabiedrību ar gāzes, elektroenerģijas, ūdens piegādes, medicīnas un vides aizsargājušiem un sociālā servisa u.c. pakalpojumiem.

Pēdējais EPSU kongress notika 2014. gada 20.-23.maijā Beļģijā. Kongresa laikā pieņēma virkni rezolūciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ekonomikas pārvaldību, darba koplīguma slēgšanu, dzimumu līdztiesības un citiem jautājumiem. Starp kongresiem, EPSU izpildkomiteja ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu.

EPSU ir izveidotas un darbojas sekojošas pastāvīgas komisijas:

 • Nacionālā un Eiropas administrācija;
 • Vietējā un reģionālā pašvaldība;
 • Veselības un sociālie pakalpojumi;
 • Komunālie pakalpojumi;

EPSU ir atzīta reģionālā organizācija Pasaules Sabiedrisko pakalpojumu Internacionālē (PSI) un atbalsta tās noteiktos mērķus.

Ģenerālsekretārs: Jan Willem Goudriaan

Prezidents: Annelie Nordström, Kommunal (Zviedrija).

Priekšsēdētāja vietnieki: Dave Prentis, Unison, Lielbritānija – Françoise Geng, CGT Santé Action Sociale Francija – Izoldi Kunkel-Weber, Ver.di, Vācija un Mihails Kuzmenko, HWURF, Krievija.

Vairāk info: http://epsu.org/

EPSU Jauniešu sadarbības tīkla 1. tikšanās

2011. gada nogalē, Briselē notika pirmā EPSU Jauniešu sadarbības tīkla sanāksme. Pasākums norisinājās divu dienu garumā, kurā Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrību LAKRS pārstāvēja Elīna Dābola. Pirmajā tikšanās dienā dalībnieki prezentēja sevi, savu arodbiedrību un valsti, kuru pārstāv. Pasākumā piedalījās 29 EPSU Jauniešu sadarbības tīkla dalībnieki. Pēc prezentācijām norisinājās aktīvas debates par dažādo arodbiedrību darbu Eiropas valstīs.

Vispārējā vienprātībā tika konstatēts, ka arodbiedrībām sabiedriskajā sektorā jāpalielina to gados jauno biedru skaits. Vēl joprojām ir jūtama krīzes laikā īstenoto taupības pasākumu ietekme uz sabiedriskajiem pakalpojumiem un jaunie darbinieki ir mazākumā starp EPSU pārstāvēto nozaru uzņēmumu darbinieku rindām.

Sanāksmes laikā tika spriests, kā EPSU jaunatnes tīkls varētu darboties un tā atskaites punkts būs starpvalstu komunikācija par aktuālāko informāciju un pieredzes apmaiņu visām tās dalībvalstīm un biedriem. Pirmais konkrētais solis šajā virzienā tika likts veidojot pastāvīgus sakarus ar regulāru informācijas apmaiņu EPSU Youth Facebook grupā.

Tika nolemts, ka EPSU sekretariāts būs atbildīgs par informācijas publicēšanu un informēšanu, tostarp arī to biedru, kuri nav Facebook grupas sastāvā. Par galveno komunikācijas valodu izvēloties angļu valodu. EPSU cenšas veidot ko līdzīgu, kā ETF (Eiropas Transporta darbinieku federācijas) Jaunatnes forums, lai apspriestu informāciju un sazinātos izmantojot savu sociālo tīklu.

Sanāksmē apspriestais sasaucās ar četrām EPSU pārstāvētajām nozarēm: nacionālā un Eiropas administrācija; vietējā un reģionālā pašvaldība; komunālie pakalpojumi un veselība un sociālā aprūpe.

Vietējās un reģionālās pašvaldības nozares pārstāvji kā galveno problēmjautājumu minēja faktu, ka darbinieku aizstāšanas līmenis ir ļoti zems, kam pievienojās arī valsts pārvaldes sektora pārstāvji un minēja, ka šajā nozares nodarbinātībā ir līdzīgi. Arodbiedrību tēls ir galvenais faktors. Arodbiedrībām ir jācenšas pārstāvēt visus darbiniekus neatkarīgi no to statusa. Dalībnieki pauda viedokli, ka vajadzētu sniegt plašāku informāciju par arodbiedrībām un darba noteikumiem skolās / universitātēs un veidot partnerattiecības. Jauniešiem ir nepieciešams zināt konkrētus pakalpojumus – ieguvumus.

Veselības un sociālās aprūpes pārstāvju galvenais problēmjautājums attiecas uz migrācijas plūsmām, kas tiek uzsvērts kā būtisks jautājums attiecībā uz gados jauniem darba ņēmējiem, minot gan nosūtošās un uzņemošās valstis. Tas tiek skaidrot, kā katalizators algu samazināšanai un arodbiedrībām vajadzētu atsaukties uz šo svarīgo procesu sabiedrībā. Jauniešus nav viegli ieinteresēt kļūt par arodbiedrības biedriem.

Nacionālās un Eiropas administrācijas darbinieku arodbiedrību pārstāvju aktuālie jautājumi līdzinājās tiem, kuri tika uzdoti no vietējās un reģionālās pašvaldības pārstāvjiem. Tika uzsvērta zemās darba samaksas un darbā atjaunošanas trūkuma jautājums.

Sabiedrisko pakalpojumu nozares pārstāvji minēja, ka prakses un darba vietu trūkums tiek uzskatīts par prioritāro problēmu, kā arī veselība un drošība darba vietā.

Sanāksmes dalībnieki ierosināja, ka EPSU sekretariāts varētu veidot sasaisti ar dažādu nozaru pārstāvētajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu vismaz viena Jaunatnes tīkla locekļa dalību minēto nozare pastāvīgo komiteju tikšanās reizēs, kā arī reģionālajās sanāksmēs pirms Izpildkomitejas sanāksmēm.

Lai veiksmīgi uzturētu šo grupu, tiks izveidota neliela koordinācijas komiteja, kas galvenokārt uztur aktivitāti portālā. Visi dalībnieki piekrita uzrakstīt nelielu pārskatu par jauniešu darbu viņu pārstāvētajās organizācijās.

EPSU Jauniešu tīkla grupa darbojas arī šobrīd. Arodbiedrība LAKRS aicina EPSU pārstāvēto nozaru uzņēmumu jauniešus atsaukties aicinājumam iesaistīties un piedalīties tās darbībā. Interesentus lūdzam sazināties ar arodbiedrību LAKRS.