fbpx

Privātuma politika

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība „LAKRS”
(Reģistrācijas Nr.40008043900)

Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

1. Pārzinis Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība „LAKRS” (turpmāk – Arodbiedrība LAKRS), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/67l9 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
2. Pārziņa kontaktinformācija: arodbiedrība „LAKRS”, reģistrācijas numurs 40008043900, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31-503, Rīga, LV-1001, tālrunis 28656124.
3. Šī privātuma politika izskaidro, kā LAKRS apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. LAKRS privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic arodbiedrība LAKRS.

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskie pamati

4. LAKRS personu datu apstrādes mērķi ir saistīti ar arodbiedrības LAKRS funkcijām. LAKRS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

4.1. līgumu, dokumentu sagatavošana, noslēgšana un administrēšana;
4.2. personāla atlase un vadība;
4.3. efektīva arodbiedrības pārvaldības procesa nodrošināšana;
4.4. arodbiedrības darbības plānošana un analīze;
4.5. sabiedrības informēšana par savu darbību;
4.6. dokumentu izskatīšana un apstrāde;
4.7. pakalpojumu, palīdzības sniegšana;
4.8. informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm, arodbiedrību institūcijām un citiem subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
4.9. citos specifiskos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus arodbiedrībai LAKRS.

5. LAKRS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

5.1. ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
5.2. leģitīmas intereses nodrošināšana;
5.3. līguma slēgšana vai izpilde;
5.4. datu subjekta piekrišana.

6. LAKRS organizēto pasākumu laikā var tika veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un LAKRS vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas datu glabāšanas ilgums

7. Arodbiedrība LAKRS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LAKRS var realizēt savas leģitīmās intereses;
7.2. kamēr LAKRS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
7.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

8. Serveris, kurā izvietota arodbiedrības LAKRS mājas lapa reģistrē mājas lapas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LAKRS leģitīmā interese.
9. LAKRS neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc LAKRS neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
10. Arodbiedrības LAKRS mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes.
11. Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datu subjekta datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

Personas datu saņēmēji

12. Likumā noteiktos gadījumos LAKRS var nodot informāciju trešajām personām.
13. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citu datu subjekta tiesības

14. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LAKRS par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

14.1. personīgi rakstveidā iesniedzot arodbiedrībā LAKRS, Bruņinieku ielā 29/31-503, Rīga, LV-1001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
14.2. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi arodbiedriba@lakrs.lv.

15. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
16. Arodbiedrība LAKRS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
17. Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

18. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu arodbiedrībā LAKRS, Bruņinieku ielā 29/31-503, Rīga, LV-1001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, kurš nosūtīts uz e-pastu arodbiedriba@lakrs.lv.
19. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.
20. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

21. Arodbiedrībai LAKRS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā.