fbpx
« »

Vai darba devējam, pieņemot darbā jaunu darbinieku, ir tiesības prasīt uzrādīt Covid-19 sertifikātu?

17.08.2021  09:52 Jaunumi Nav komentāru

Atbild Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadošā juriskonsulte Laura Akmentiņa:

– Darba devējam ir tiesības lūgt darbiniekam uzrādīt sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (sertifikāta QR kodu ir iespējams nolasīt https://covid19sertifikats.lv), lai saprastu, kā organizēt darbu uzņēmumā, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību izpildi. Darbiniekam ir tiesības atteikties sniegt šādu informāciju, bet tādā gadījumā darba devējam ir tiesības uzskatīt, ka uz darbinieku darbavietā nav attiecināmi epidemioloģisko prasību atvieglojumi un darba devējs var prasīt vispārējo epidemioloģisko prasību izpildi.

Covid-19 pandēmijas laikā darba tiesiskajām attiecībām ir piemērojami gan vispārējie Darba likuma un Darba aizsardzības likuma noteikumi, gan arī speciālais regulējums, kas izvirza īpašas epidemioloģiskās prasības darba devējiem un darbiniekiem, piemēram, Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Saskaņā ar Darba likuma 33. panta pirmo daļu darba intervija ir darba devēja sagatavota mutvārdu vai rakstveida aptauja pretendenta piemērotības novērtēšanai. Darba likuma 33. panta otrajā daļā noteikts, ka darba intervijā nav pieļaujami tādi darba devēja jautājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim darbam, kā arī jautājumi, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši. MK noteikumos Nr. 360 ir noteikti dažādi nodarbināšanas ierobežojumi vai aizliegumi, un tikai šajos gadījumos darba devēja prasība pretendentam uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu būs tiesiski pamatota. Ja prasība nav pamatota un tās neizpildes dēļ tiek atteikts dibināt darba tiesiskās attiecības, pretendentam ir tiesības vērsties tiesā.

MK noteikumu Nr. 360 38.27 punktā noteikts, ka personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, var darbavietā darba telpā pulcēties līdz 20 personām, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī, ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, jāievēro divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegi. Darba devējam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ilgtspēju vai publisko pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka iegūto informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam.

Avots: 10.08.2021.NEATKARĪGĀ